Отровиха язовир Бистра

Отровиха язовир Бистра
Отровиха язовир Бистра
Отровиха язовир Бистра
Отровиха язовир Бистра
Отровиха язовир Бистра

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир "Съединение" край Търговище. На място са отбрани четири водни проби от повърхностните води на водоема с цел анализиране по физико-химични елементи за качество, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда в Шумен.
В съвместната проверка са участвали експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Шумен, Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), представители на Областна администрация -Търговище
При обход на язовира и е установено мащабно замърсяване на водите, бреговете и язовирната стена с течна консистенция, преминаваща в твърда франция. Констатирано е наличие на голям обем от утайки със зелен цвят. Около замърсените участъци се носи мирис на гнило или на торови маси. След оглед на бреговата ивица не са контрирани зауствания на отпадъчни води или други преки източници на замърсяването. Източникът и произходът на замърсяването не са установени, уточняват от еко-инспекцията.
Язовир "Съединение" е комплексен и значим язовир, който се ползва за напояване и се стопанисва от "Напоителни системи" ЕАД - клон Долен Дунав.
С копие до Община Търговище е изпратено е предписание до оператора да се преустанови водоподаването със срок до излизане на резултатите от анализа на пробите и установяване вида и характера на замърсяването.
Уведомени са областният управител на Търговище, ПБЗН - Търговище и "Напоителни системи" ЕАД да предприемат незабавни действия по почистване на замърсяването. За констатациите от извършената проверка БДЧР е уведомила МВР - Търговище и Районната прокуратура.
Анализът на отбраните водни проби ще бъде извършен от РЛ - Шумен.