ШОФЬОРСКА КНИЖКА – САМО СЛЕД ЗАВЪРШЕН 10-ТИ КЛАС

Вече е необходимо да имаш завършен 10. клас, а не основно образование (8. клас по стария закон за образованието), както беше преди

ШОФЬОРСКА КНИЖКА – САМО СЛЕД ЗАВЪРШЕН 10-ТИ КЛАС

 

Преди два месеца се записах на шофьорски курсове с диплома за завършено основно образование след 7 клас, която е издадена на 15.06.2017. Със същата диплома минах успешно всички изпити пред ДАИ и никъде не ми направиха проблем. Когато отидох в Пътна полиция да си извадя свидетелство за управление обаче, не ми приеха документите и не ми издадоха книжка. Каква е причината и как трябва да постъпя?

 

Това попита по електронната поща наш читател, а в последните месеци подобни въпроси и сигнали получаваме от цялата страна. Хората са объркани -  хем са изкарали изпитите, хем не могат да вземат свидетелство за управление и се питат защо. Причината е, че са в сила нови правила, изискващи по-висок образователен ценз при издаването на свидетелство за управление. Вече е необходимо да имаш завършен 10. клас, а не основно образование (8. клас по стария закон за образованието), както беше преди. Тези правила не са от вчера, но явно все още има много хора, които не са запознати с тях. Един от тях дори ни попита защо Пътна полиция отказва да му издаде книжка, след като има завършен 7. клас и съответно диплома за основно образование от 2000 година. Това изобщо не е така. Според отменения през септември 2017 година Закон за народната просвета удостоверение за основно образование се придобиваше след завършен 8. клас, а по сега действащия закон основно образование - след завършен 7. клас.

 

За да разяснят ситуацията около условията за придобиване на свидетелство за управление, потърсихме компетентните две институции – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИА „АА”) и отдел „Пътна полиция” към Главна дирекция „Национална полиция”.   

 

Какво образователно ниво се изисква за издаване на свидетелство за управление на МПС?

 

Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава на лице, завършило 10. клас и при наличие на необходимата минимална възраст на водачите, която е различна за различните категории МПС. Освен това лицето трябва да е  физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, да е преминало обучение за водач, за оказване на първа долекарска помощ и успешно да е издържало изпит за водач на МПС. Изискването за по-висок образователен ценз (завършен 10. клас) бе прието с изменения в чл. 151, ал. 2 от ЗДвП (Държавен вестник, бр. 77), които са в сила от 26 септември 2017 г., обясниха от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 Изключение има за случаите, когато лицата са придобили основно образование или завършили 10. клас по отменения Закон за народната просвета до влизането на сила на този закон (тоест до 26.09.2017 г.) – тези лица получават свидетелство за управление на МПС по стария ред (описано е в Преходните и заключителни разпоредби в ЗДвП).  

 

От Националната полиция уточниха още, че според настоящите изисквания лицето трябва да представи копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (10. клас) при:

  • първоначалното издаване на шофьорска книжка;
  • придобиването на нова категория;
  • възстановяване на правоспособност заради отнети контролни точки;
  • допълнително вписване на код по чл. 7, ал. 3 от Наредба № ­I-157 за условията и реда за издаване на СУМПС (това са ограничителните условия за ползване на свидетелството, които се изписват с кодове - например за корекция на зрение, слухов апарат и др.);
  • подмяна на чуждестранно свидетелство по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2 от същата наредба.

 

Ако лицето има диплома за основно образование и е издържало шофьорските изпити преди влизането на промените, изискващи по-висок образователен ценз, но по някаква причина се е забавило да си извади свидетелство за управление на МПС, може ли да го направи към настоящия момент или не?

 

Както вече бе посочено и по-горе, лицата, завършили основно образование или завършили 10. клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на измененията в ЗДвП (26.09.2017 г.), получават свидетелство за управление на МПС по стария ред.

До отмяната на Закона за народната просвета основно образование се придобиваше след завършен 8. клас. Последният випуск, който придоби основно образование по вече старите правила, са учениците, които завършиха 8. клас през учебната 2016/2017 г. Тоест на тези ученици са били издадени дипломи за завършено основно образование през 2017 г. Учениците от езиковите гимназии, които се обучаваха в 8. клас (нулева година) през учебната 2016/2017 г. придобиха основно образование по отменения Закон за народната просвета, като получиха свидетелствата си за основно образование през 2018 година.

Според сега действащия Закон за предучилищното и училищно образование основно образование вече се получава след завършен 7. клас. Лицата, които притежават документ за завършено основно образование по настоящия закон, тоест имат завършен 7. клас, обаче няма как да получат свидетелство за управление на МПС, тъй като, както вече е в сила изискването лицето да е завършило поне 10. клас  (това е първи гимназиален етап на средно образование, съгласно чл.73, ал.3, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование).

 

Относно описания по-горе казус: Кога точно се прави проверката дали имаш завършен 10. клас? Нашият читател е успял да се яви на изпитите пред ИААА и да ги вземе успешно, но има ли задължение служителите да проверяват документите и да информират кандидата, че с тях не може да вземе книжка?

 

Документ за завършен 10. клас се изисква при подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС в Пътна полиция. При записване в курс за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, кандидатите представят документ за завършено най-малко основно образование. Документът се предоставя в учебния център, където съответният кандидат ще премине обучението. Съответно автошколата е задължена да въведе неговите данни (вкл. и документа за завършено образование) в регистър, администриран от ИА „АА“.

Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва въз основа на служебно изпратен от съответните областни отдели на автомобилната администрация оригинален протокол за успешно взет изпит, като лицето представя копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование. Ако е завършило основно образование или 10. клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен 10. клас, трябва да представи копие от диплома за завършено най-малко основно образование (тоест трябва да има завършен 8. клас)!

 

Ако си завършил в чужбина, какви документи трябва да представиш пред ИА ”АА”, че имаш завършено необходимото образователно ниво? Изисква ли се тези документи да са преведени и заверени с апостил от съответната държава?

 

За допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС няма изискване за представяне на документ за завършен етап или степен на образование.

Признаването на документи за завършен етап или степен на образование от училища на чужди държави се извършва по ред, определен в Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При първоначално издаване на СУМПС на лице, завършило в чужда държава, се изисква уверение за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

В тази връзка от Националната полиция уточняват, че хората, завършили образование в чужбина, трябва да представят копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование.

 

Преди навършване на 18 години може ли да се запишеш на шофьорски курс за категория В? Има ли право кандидат-водачът да шофира учебен автомобил преди пълнолетие?

 

Обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС може да започне най-рано три месеца, а за категория "АМ" - един месец преди обучаваният да навърши необходимата възраст, съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДвП. За обучаваните по държавен прием в системата на средното образование този срок е една година.


Ваня Георгиева / uab.org